karta nauczycielaUSTAWA
z dnia 15 lipca 2004 r.
o zmianie ustawy -
Karta NauczycielaAllegro - największe aukcje internetowe, najniższe ceny! Kup i sprzedaj!1) Postanowienia wstępne2) Obowiązki nauczycieli
3) Wymagania kwalifikacyjne3a) Awans zawodowy nauczycieli
4) Nawiązanie, zmiana i rozwiązanie
stosunku pracy
5) Warunki pracy i wynagrodzenie
6) Nagrody i odznaczenia7) Uprawnienia socjalne i urlopy
7a) Finansowanie dokształcania
i doskonalenia zawodowego nauczycieli
8) Ochrona zdrowia
9) Dzień Edukacji Narodowej10) Odpowiedzialność dyscyplinarna
11) Uprawnienia emerytalne12) Przepisy przejściowe i końcowe


nowa znowelizowana karta nauczyciela prawo nauczyciel oświatowe oświata ustawa nauczycielach zmiana prawa oświatowego ustawy zawodzie awans zawodowy karta nauczyciela