Allegro - największe aukcje internetowe, najniższe ceny! Kup i sprzedaj!
NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
 1. Jakie są podstawowe zasady egzaminu maturalnego od roku 2005?
 2. Z jakich przedmiotów trzeba i można zdawać maturę?
 3. Na jakim poziomie można zdawać poszczególne przedmioty?
 4. Kiedy należy wybrać przedmiot i poziom zdawania przedmiotu na egzaminie?
 5. Jaka będzie matura uczniów klas z ojczystym językiem mniejszości narodowych i uczniów klas dwujęzycznych?
 6. Gdzie można zdawać maturę?
 7. Jakie warunki muszą być zapewnione na sali egzaminacyjnej?
 8. Jak powinien być zorganizowany egzamin?
 9. Ile dni trwa egzamin?
 10. Jak sprawdzane są prace?
 11. Czy można powtarzać niezdany egzamin ?
 12. Czy można poprawiać wynik uzyskany na egzaminie?
 13. Kiedy można powtórnie przystąpić do egzaminu, jeśli został on przerwany?
 14. Kto może być zwolniony z egzaminu?
 15. Na jakich zasadach zdają egzamin absolwenci niepełnosprawni?
 16. W jakich sytuacjach można złożyć odwołanie od egzaminu?
 1. Egzamin maturalny sprawdza wiadomości i umiejętności określone w Standardach wymagań egzaminacyjnych.
 2. Egzamin jest przeprowadzany dla absolwentów:
  • liceów ogólnokształcących od 2005 roku,
  • liceów profilowanych od 2005 roku,
  • techników od 2006 roku,
  • uzupełniających liceów ogólnokształcących od 2006 roku,
  • techników uzupełniających od 2007 roku.
 3. Egzamin jest przeprowadzany dwa razy w roku: w sesji zimowej i wiosennej.
 4. Egzamin składa się z części ustnej, ocenianej przez nauczycieli w szkole i części pisemnej, ocenianej przez egzaminatorów zewnętrznych.
 5. Wybór przedmiotu zdawanego na egzaminie nie jest zależny od typu szkoły, do której uczęszczał zdający, ani od przedmiotów nauczanych w tej szkole.
 6. Harmonogram przebiegu egzaminów ustala dyrektor CKE i ogłasza go na stronie internetowej CKE, nie później niż 4 miesiące przed terminem egzaminu.do góry


 1. Egzamin zdawany jest obowiązkowo z czterech przedmiotów:
  • języka polskiego - w części wewnętrznej i zewnętrznej,
  • języka obcego nowożytnego - w części wewnętrznej i zewnętrznej,
  • matematyki - w części zewnętrznej,
  • przedmiotu wybranego przez ucznia - w części zewnętrznej, z wyjątkiem innego niż obowiązkowy języka obcego nowożytnego, który jest zdawany w części wewnętrznej i zewnętrznej.
 2. Zdający z grup mniejszości narodowych zdają obowiązkowo przedmioty wymienione w punkcie 1 oraz język ojczysty danej mniejszości narodowej.
 3. Zdający ma prawo wybrać dodatkowo więcej niż jeden przedmiot. Nie ma to wpływu na liczbę i wybór przedmiotów zdawanych obowiązkowo.do góry


 1. Egzamin z przedmiotów obowiązkowych - języka polskiego, języka ojczystego mniejszości narodowej, języka obcego nowożytnego i matematyki - może być zdawany na dwóch poziomach - podstawowym, obowiązkowym dla wszystkich zdających, lub rozszerzonym.
 2. Rozróżnienie poziomów egzaminu z języka polskiego, języka ojczystego mniejszości narodowej i matematyki wprowadza się w części pisemnej egzaminu, a z języka obcego nowożytnego w części ustnej i pisemnej.
 3. Absolwent klasy z wykładowym językiem obcym lub klasy dwujęzycznej uzyskuje na świadectwie adnotację o ukończeniu tego typu klasy, jeżeli zda egzamin z danego języka według specjalnie przygotowanych arkuszy egzaminacyjnych dla absolwentów tego typu szkół oraz przedmioty dodatkowe według zasad określonych w dwustronnych porozumieniach międzynarodowych.
 4. Inny, niż zdawany jako obowiązkowy, język obcy nowożytny jako przedmiot wybrany zdawany jest, w części ustnej i pisemnej, na poziomie rozszerzonym.do góry


 1. Zdający deklaruje, na początku ostatniego roku nauki w szkole dającej uprawnienia do przystąpienia do egzaminu maturalnego zgodnie z procedurą obowiązującą w okręgowej komisji egzaminacyjnej, wybór:
  • przedmiotu (przedmiotów) na egzamin,
  • poziomu egzaminu z przedmiotów obowiązkowych,
  • okresu z historii,
  • typu komputera, środowiska komputerowego i programów komputerowych z informatyki,
  • tematu z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym, tematu z języka polskiego, języka ojczystego mniejszości narodowej na część wewnętrzną egzaminu z list tematów, przygotowanych przez nauczycieli danego przedmiotu w szkole.
 2. Wybór przedmiotu (przedmiotów) na egzamin nie zależy od profilu nauczania szkoły (oddziału), do której uczęszczał absolwent, ani od języków nauczanych w szkole. W przypadku braku w szkole egzaminatora z wybranego przedmiotu zdający zostanie skierowany na egzamin do innej szkoły.
 3. W wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż trzy miesiące przed terminem egzaminu maturalnego, zdający może dokonać zmian w deklarowanych wyborach.
 4. Zdający nie może w trakcie egzaminu zmieniać wybranego okresu z historii i środowiska komputerowego z informatyki.
 5. Zdający może w trakcie egzaminu zrezygnować ze zdawania egzaminu na poziomie rozszerzonym.do góry


Absolwenci szkół lub oddziałów z ojczystym językiem nauczania mniejszości narodowych i grup etnicznych oraz absolwenci klas dwujęzycznych mogą zdawać na egzaminie przedmiot lub przedmioty w języku polskim lub odpowiednio w języku danej mniejszości narodowej lub grupy etnicznej albo w danym języku obcym. Wyboru języka, w którym będzie zdawany przedmiot, absolwent dokonuje wraz z deklaracją wyboru przedmiotu, o której mowa w pytaniu D.
do góry


 1. Część zewnętrzną egzaminu organizuje i przeprowadza komisja okręgowa w wyznaczonych szkołach lub placówkach, posiadających odpowiednie warunki lokalowe i techniczne zapewniające prawidłowy przebieg egzaminu.
 2. Zdający, którzy ukończyli szkołę w latach poprzednich lub wyrazili wolę zdawania egzaminu w szkole innej niż ukończona, są kierowani do szkoły wyznaczonej przez komisję okręgową.do góry 1. Pomieszczenie szkolne, w którym jest przeprowadzany egzamin, musi spełniać warunki określone w przepisach BHP.
 2. Odległość między piszącymi nie może być mniejsza niż 1,5 metra z każdej strony.
 3. Przy stoliku może siedzieć wyłącznie jeden zdający.
 4. Na stolikach w trakcie pisania mogą znajdować się jedynie przybory pomocnicze dopuszczone przez syllabus danego przedmiotu oraz arkusze egzaminacyjne.
 5. Zdający chory lub niepełnosprawny w trakcie egzaminu może mieć na stoliku leki i inne pomoce medyczne przepisane przez lekarza lub konieczne ze względu na chorobę lub niepełnosprawność.
 6. Posiłki dla zdających i egzaminatorów mogą być dostępne jedynie na zewnątrz sali egzaminacyjnej poza czasem przeznaczonym na egzamin, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w punkcie 5.do góry


 1. W skład zespołu nadzorującego przebieg egzaminu w danym pomieszczeniu wchodzi co najmniej trzech nauczycieli. Co najmniej jeden członek zespołu powinien być zatrudniony w innej szkole. W skład zespołu nie mogą wchodzić nauczyciele danego przedmiotu oraz wychowawca klasy zdających.
 2. Egzamin pisemny przebiega zgodnie z harmonogramem określonym przez CKE. Szczegóły przebiegu egzaminu określa każdorazowo instrukcja zawarta w arkuszu egzaminacyjnym. Czas egzaminu liczy się od przekazania zdającym arkuszy egzaminacyjnych.
 3. W czasie egzaminu pisemnego w sali egzaminacyjnej przebywają co najmniej trzej członkowie zespołu, w tym jeden pełniący funkcję przewodniczącego.
 4. W czasie egzaminu zdający nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. Przewodniczący zespołu może zezwolić w szczególnie uzasadnionej sytuacji na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się zdającego z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.
 5. Członkowie zespołu nadzorującego przebieg egzaminu nie mogą udzielać żadnych wyjaśnień, komentarzy dotyczących zadań egzaminacyjnych.
 6. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych, przewodniczący zespołu unieważnia pracę zdającego i przerywa jego egzamin.
 7. Do sali egzaminacyjnej można wnosić jedynie materiały i środki dydaktyczne określone w syllabusie.
 8. Arkusze egzaminacyjne są zbierane po zakończeniu każdej części egzaminu.do góry 1. Egzamin zewnętrzny z danego przedmiotu odbywa się jednego dnia i polega na rozwiązaniu zadań zawartych w arkuszach egzaminacyjnych, odrębnych dla każdej części egzaminu.
 2. Między poszczególnymi częściami egzaminu następować będą przerwy. do góry 1. Poszczególne arkusze egzaminacyjne z każdej części egzaminu z danego przedmiotu są sprawdzane i oceniane przez egzaminatorów zewnętrznych, przeszkolonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne i wpisanych do rejestru CKE.
 2. Wynik egzaminu jest wyrażony w procentach.
 3. Negatywny wynik egzaminu z wybranego dodatkowo przedmiotu, o którym mowa w pytaniu B pkt 3., nie ma wpływu na końcowy wynik egzaminu i nie odnotowuje się go na świadectwie dojrzałości.
 4. Komisja okręgowa ustala listę osób, które zdały egzamin. do góry 1. Absolwent, który nie zdał egzaminu z określonego przedmiotu, może przystąpić ponownie do egzaminu z tego przedmiotu w kolejnych sesjach egzaminacyjnych, przez okres pięciu lat.
 2. Po upływie pięciu lat od daty pierwszego egzaminu absolwent, o którym mowa w punkcie 1., zdaje powtórny egzamin w pełnym zakresie.
 3. Przy powtórnym egzaminie z przedmiotu wybranego absolwent może wybrać inny przedmiot, z zachowaniem przepisu zapisanego w pytaniu D pkt. 1. do góryAbsolwent, który chce podwyższyć wynik egzaminu w części zewnętrznej z jednego lub kilku przedmiotów, ma prawo przystąpić ponownie do egzaminu w kolejnej sesji.
do góry


Absolwent, który nie przystąpił do egzaminu lub przerwał egzamin, ma prawo przystąpić do egzaminu w kolejnych sesjach egzaminacyjnych, w styczniu lub w maju każdego roku.
do góry


 1. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych są zwolnieni z egzaminu z danego przedmiotu, na zasadach określonych w przepisach w sprawie organizacji konkursów i olimpiad przedmiotowych.
 2. Laureatom olimpiad uprawnienia wymienione w punkcie 1 przysługują także wtedy, gdy przedmiot nie był objęty szkolnym planem nauczania danej szkoły.
 3. Uczniowie posiadający certyfikaty uznane przez CKE, poświadczające znajomość danego języka obcego. do góry 1. Absolwenci niepełnosprawni lub niesprawni czasowo przystępują do egzaminu w powszechnie obowiązujących terminach i według obowiązujących wymagań egzaminacyjnych, przy kryteriach dostosowanych do rodzaju niesprawności.
 2. Komisja okręgowa zobowiązana jest do sprawdzenia czy zostały zapewnione warunki i formy przeprowadzania egzaminu odpowiednie do możliwości zdających o specjalnych potrzebach edukacyjnych.do góry 1. Jeżeli w trakcie egzaminu nie były przestrzegane przepisy dotyczące przebiegu egzaminu, absolwent może w terminie dwóch dni od zaistnienia nieprawidłowości złożyć odwołanie do dyrektora OKE.
 2. Dyrektor komisji okręgowej rozpatruje odwołanie w terminie siedmiu dni od jego otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora komisji okręgowej jest ostateczne.do góry