Allegro - największe aukcje internetowe, najniższe ceny! Kup i sprzedaj!
ROMANTYZM
Ballady i romanse


1. Zastanów się nad przesłaniem wiatopoglądowym ballad i odpowiedz na pytania:
  • Jakie zbrodnie - według kodeksu etycznego ballad - muszą być ukarane?
  • Jakiego typu kary najczęciej spotykają bohaterów utworów?
  • Kto wymierza kary?
  • Jakie wartoci człowiek musi szanować, jakie prawa w swoim życiu respektować?

Dziady


1. W jednym zdaniu wyjanij termin: improwizacja.

2. Wymień adresatów monologu Konrada.

3. Przedstaw żądania Konrada wobec Boga.

4. W pięciu zdaniach opisz, co ujrzał ksiądz Piotr.

5. Jaką rolę wyznaczył narodowi polskiemu Bóg? (jedno zdanie)

6. Wyjanij termin martyrologia? Podaj przykłady.


7. Do czego Piotr Wysocki porównał naród polski?


Konrad Wallenrod


l. W pięciu zdaniach wyjanij kim jest Konrad ?

2.Odpowiedz na pytanie: kim był Halban?

3. Co to jest wallenrodyzm?

4. Jakiego sposobu użył Konrad, by zwalczyć Zakon?


Pan Tadeusz


1. Uporządkuj bohaterów według własnej koncepcji.

2. Wymień obyczaje szlacheckie wspomniane w utworze.

3. Zastanów się nad stosunkiem Adama Mickiewicza do polskiej szlachty:
  • jakie wskazuje wady?
  • jakie zalety?

4. Kim jest Jacek Soplica?

5. W trzech zdaniach zaprezentuj postawę księdza Robaka.

6. Kim jest kapitan Ryków?

7. Wymień wydarzenia historyczne wspomniane w poemacie.


Sonety krymskie


1. Przypomnij definicję sonetu jako gatunku.

2. Wymień tytuły sonetów, które poznałe?

3. Kim jest bohater romantyczny sonetów?