Allegro - największe aukcje internetowe, najniższe ceny! Kup i sprzedaj!
ANTYK ISpośród czterech odpowiedzi wybierz jedną prawidłową.
1) Która z podanych odpowiedzi określa ramy czasowe antyku grecko-rzymskiego:
a) IX w. p.n.e. - 476 r. n.e.
b) V w. p.n.e. - 966 r. n.e.
c) VI w. p.n.e. - III w. n.e.
d) VII w. p.n.e. - I w. n.e.

2) Zagadka Sfinksa brzmi następująco:
a) Ile sióstr ma księżyc?
b) Jak można opuścić labirynt Minotaura?
c) Co to za zwierzę, które rano chodzi na czterech nogach, w południe na dwóch, a wieczorem na trzech?
d) Co znajduje się na końcu tęczy?

3) Powstanie ksiąg Starego Testamentu sytuuje się między:
a) IX w. p.n.e. - I w. p.n.e.
b) XIII w. p.n.e. - I w. p.n.e.
c) XI w. p.n.e. - II w. p.n.e.
d) VIII w. p.n.e. - I w. p.n.e

4) Uosobieniem niezawinionego cierpienia w Biblii był:
a) Samarytanin
b) Dawid
c) Salomon
d) Hiob

5) Najstarszy z synów Priama, najszlachetniejszy z wojowników trojańskich to:
a) Deifob
b) Parys
c) Hektor
d) Odyseusz

6) Wskaż odpowiedź poprawnie określającą temat "Iliady":
a) skutki gniewu Achillesa, szkody niosące Achajom
b) wojna trojańska
c) przybycie posłów greckich do Troi
d) wędrówka Odyseusza

7) Które z wymienionych cech najtrafniej charakteryzują Prometeusza?
a) gadulstwo, przekora, upór, odwaga, poczucie wyższości
b) poświęcenie siebie, miłosierdzie, odpowiedzialność, mądrość, odwaga
c) dobroć, niefrasobliwość, odwaga, duma, wola walki
d) miłosierdzie, troskliwość, odwaga, przekora, duma

8) Topos to:
a) fragment arcydzieła cytowany w innym utworzeh
b) rodzaj przenośni
c) stały powtarzający się element obrazowy, motyw
d) miejsce działania bohaterów w dramacie antycznym

9) Retardacja to zabieg stosowany w eposie, który polega na:
a) wprowadzeniu do utworu postaci boskich
b) dynamizacji akcji poprzez barwne przedstawienie scen batalistycznych
c) wprowadzeniu stylu podniosłego (wysokiego)
d) wprowadzeniu rozbudowanego opisu jakiegoś przedmiotu w celu zwolnienia (zatrzymania) akcji

10) "Antygona" Sofoklesa wykorzystuje fragment mitu o:
a) Edypie
b) Persefonie
c) Herkulesie
d) Odyseuszu

11) Wybierz zestaw cech najtrafniej określających tragedię antyczną:
a) zasada trzech jedności, przedstawienie w dramacie scen krwawych
b) podniosły styl, podział na stasimony i epeisodiony, trójjedność, obecność koryfeusza - przewodnika chóru
c) trójjedność, rozbudowane didaskalia, podział na akty i sceny, obecność postaci fantastycznych
d) podział na stasimony i epeisodiony, obecność narratora

12) Wskaż odpowiedzi najtrafniej wyjaśniające racje, jakimi kierował się Kreon:
a) dobro państwa, utrzymanie silnej władzy i autorytetu
b) względy osobiste, niechęć do upartej i nieposłusznej siostrzenicy
c) troska o losy państwa i jedynego syna Hajmona, który pragnie się związać Antygoną, hardą dziewczyną pochodzącą z kazirodczego związku
d) żądza absolutnej władzy: "Lud mi dyktować nie będzie, co mam czynić"

13) "Wiem, że nic nie wiem" to słynne powiedzenie:
a) Talesa z Miletu
b) Heraklita z Efezu
c) Platona
d) Sokratesa

14) Filozofia stoicka nakazywała:
a) harmonijne współistnienie z naturą i odrzucenie konwencji społecznych
b) dążenie do przyjemności i szczęścia, które może osiągnąć jedynie człowiek mądry i sprawiedliwy
c) wyzbycie się namiętności, zachowanie równowagi duchowej, niezakłóconej radością ani smutkiem
d) korzystanie z wartości życia, takich jak: bogactwo, zaszczyty, kariera, sława

15) Nie czas pytać o jutro niepewne
więc cokolwiek los niesie łaskawy,
przyjmuj ze szczerą ochotą
i nie stroń od zabawy.
(Horacy "Carmina" ks. I, Pieśń IX)
Jaki kierunek filozoficzny odnajdujesz w podanym fragmencie?

a) stoicyzm
b) cynizm
c) epikureizm
d) sceptycyzm

16) Przekład Biblii na łacinę dokonany przez św. Hieronima nosi nazwę:
a) Septuaginta
b) Wulgata
c) Biblia szaroszpatacka
d) Psałterz Dawidów

17) Jaki gatunek biblijny określa podana definicja?
Opowiadanie o schematycznej fabule, w którym każde ogniwo ma znaczenie alegoryczne lub symboliczne, a całość służy objaśnieniu prawd religijnych i moralnych.

a) przypowieść
b) kazanie
c) mowa religijna
d) nowela dydaktyczna

18) Marność na marnościami
rzekł kaznodzieja
marność nad marnościami
wszystko marność.
Jaki pożytek ma człowiek
z całego trudu swego,
którym trudzi się pod słońcem.

Cechą stylu podanego fragmentu jest:

a) stosowanie porównań, metafor, wyszukanych epitetów
b) operowanie refrenem, powtórzeniami, stosowanie pytań retorycznych
c) prostota, jasność, oszczędne operowanie słowem
d) bogactwo synonimów stylistycznych podnoszących ekspresję wypowiedzi

19) A którzy czekali błyskawic i gromów,
Są zawiedzeni
A którzy czekali znaków i archanielskich trąb,
Nie wierzą, że staje się już.

Podany fragment jest przykładem nawiązania do biblijnego motywu:

a) potopu
b) siedmiu plag egipskich
c) apokalipsy
d) zniszczenia Sodomy i Gomory

20) Ty jesteś jak paryska Nike z Samotraki
o miłości nieuciszona
Choć zabita, lecz biegniesz z zapałem jednakim
wyciągając odcięte ramiona

W utworze Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej odnajdujemy:

a) topos cierpienia
b) topos przemijania
c) topos zwycięstwa życia nad śmiercią
d) topos miłości jako wiecznego uczucia

test z antyku

Opracowała:
Beata Hajduk