Allegro - największe aukcje internetowe, najniższe ceny! Kup i sprzedaj!
ANTYK II
Spośród czterech odpowiedzi wybierz jedną prawidłową.
1) Rozwój dramatu antycznego w Grecji przypada na:
a) IV/III w. p.n.e.
b) VIII w. p.n.e.
c) V w. p.n.e.
d) VII w. p.n.e.

2) Kto ukarał króla Midasa oślimi uszami za niezgodny z jego wolą werdykt w konkursie gry na fletni?
a) Dionizos
b) Orfeusz
c) Merkury
d) Apollo

3) Księgi Nowego Testamentu powstały:
a) w I-II w. n.e.
b) II w. n.e.
c) w latach 51-96 n.e.
d) w latach 21-166 n.e.

4) Uosobieniem nawróconego grzesznika w Biblii jest:
a) Kain
b) Adam
c) Kohelet
d) syn marnotrawny

5) Kto chował się pod opieką nimf górskich, karmiony mlekiem kozy Amaltei?
a) Apollo
b) Herkules
c) Dionizos
d) Zeus

6) Która z odpowiedzi najtrafniej określa temat "Iliady"?
a) walka Hektora z Achillesem
b) ostatnie 49 dni wojny trojańskiej
c) odbicie Heleny żony Menelaosa Trojanom
d) powrót bohaterów spod Troi

7) Które z wymienionych cech najtrafniej charakteryzują Achillesa?
a) duma, zapalczywość, okrucieństwo, waleczność
b) szlachetność, odpowiedzialność, duma, waleczność
c) patriotyzm, odwaga, szlachetność, wspaniałomyślność
d) miłosierdzie, szlachetność, duma, waleczność

8) Archetyp to:
a) gatunek literacki uprawiany w starożytnej Grecji
b) prawzór, niezmienne wyobrażenie tkwiące w zbiorowej świadomości
c) typ człowieka o zdecydowanie konserwatywnych, anachronicznych poglądach
d) typowy w świecie antycznym sposób ukazywania wad ludzkich

9) Katharsis to pojęcie oznaczające:
a) oczyszczającą funkcję tragedii antycznej poprzez wywołanie u odbiorcy uczuć litości i trwogi
b) proroctwo, objawienie
c) pogląd głoszący, że życiem ludzkim rządzi przeznaczenie
d) sakralną funkcję tragedii

10) Kreon - władca Teb, który zakazał pochówku zwłok Polinejka, był jego:
a) ojcem
b) wujem
c) teściem
d) dalekim krewnym

11) Inwokacja, obiektywny narrator, realizm szczegółu, sceny batalistyczne, heksametr, rozbudowane porównanie, równoległość świata bogów i ludzi, epizodyczność akcji to cechy którego z wymienionych gatunków literackich?
a) eposu homeryckiego
b) mitu
c) tragedi antycznej
d) epigramatu

12) Wskaż odpowiedzi najtrafniej wyjaśniające racje, jakimi kierowała się Antygona.
a) miłość siostrzana, wierność prawom boskim, chęć wypełnienia obowiązku wobec zmarłego
b) fanatyczna religijność nakazująca bunt przeciw prawom stanowionym, chęć poniżenia wuja Kreona
c) duma z przynależności do rodu Labdakidów, próba ocalenia honoru i czci brata skazanego wyrokiem Kreona na pohańbienie
d) wrodzona dobroć i poczucie sprawiedliwości, odwaga w głoszeniu własnych poglądów

13) "Obrona Sokratesa" to dzieło:
a) Arystotelesa
b) Platona
c) Ksenofanesa
d) Diogenesa

14) Epikureizm głosił zasadę:
a) nieograniczonego korzystania z uciech i przyjemności życia
b) zachowania dystansu i spokoju wobec wszelkich zrządzeń losu
c) odrzucenia wszelkich norm społecznych, ograniczenia do minimum własnych potrzeb
d) rozumnego dążenia do szczęścia, które osiągnąć może jedynie człowiek mądry i sprawiedliwy

15) Nie dociekaj nie nasza to rzecz Leukonoe
kiedy umrzeć mam ja kiedy ty nie odsłaniaj
babilońskich arkanów, co ma być niech będzie.
(Horacy "Do Leukonoe")
Jaki kierunek filozoficzny odnajdujesz w podanym fragmencie?

a) cynizm
b) sceptycyzm
c) stoicyzm
d) hedonizm

16) Najstarszy przykład Starego Testamentu na język grecki dokonany w ośrodku aleksandryjskim nosi nazwę:
a) Wulgata
b) Tora
c) Septuaginta
d) Biblia Leopolity

17) Jaki gatunek biblijny określa podana definicja?
Utwór liryczny o charakterze modlitewno-hymnicznym, w którym ośrodkiem wypowiedzi jest Bóg. Najłatwiej rozpoznawalną cechą tego utworu jest zrytmizowany język.

a) psalm
b) lamentacja
c) apokalipsa
d) monolog filozoficzny

18) I ujrzałem
Gdy Baranek otworzył pierwszą z siedmiu pieczęci
usłyszałem pierwsze z czterech Zwierząt mówiące
jakoby głosem gromu:
"Przyjdź!"
I ujrzałem:
Oto biały koń a siedzący na nim miał łuk.

Cechą stylu podanego fragmentu jest:

a) operowanie skomplikowaną symboliką, powtórzeniami, wątkami kojarzącymi się z baśnią
b) baśniowość, groza, podniosłość
c) ozdobność, liczne epitety, przenośnie, porównania
d) prostota, język zbliżony do mowy potocznej, oszczędny, pozbawiony poetyzmu

19) Tyś Pan wszystkiego świata, Tyś niebo zbudował
I złotymi gwiazdami ślicznieś uhaftował.
Tyś fundament założył niobeszłej ziemi
I przykryłeś jej nagość zioły rozlicznemi.

Podany fragment jest przykładem nawiązania do biblijnego motywu:

a) rajskiego ogrodu
b) stworzenia świata
c) Dobrego Stwórcy z Psalmów pochwalnych
d) żadnym z wymienionych

20) Niech cię nie niepokoją
Cierpienia twe i błędy.
Wszędy są drogi proste
Lecz i manowce wszędy
O to chodzi jedynie
By naprzód wciąż iść śmiało
(...)
Każdy z nas jest Odysem
Co wraca do swej Itaki

W utworze Leopolda Staffa "Odys" odnajdujemy:

a) topos cierpienia
b) topos przemijania
c) topos tęsknoty za ojczyzną
d) topos wędrowca, tułacza, pielgrzyma

test z antyku

Opracowała:
Beata Hajduk