Allegro - największe aukcje internetowe, najniższe ceny! Kup i sprzedaj!
RENESANS
1) Renesans w Polsce przypada na wiek:
a) XV
b) XVI
c) XVII
c) XVIII

2) Najbardziej znane dzieła M. Reja to:
a) Krótka rozprawa..., Figliki, Żywot człowieka poczciwego, Odprawa posłów greckich.
b) Żywot człowieka poczciwego, Krótka rozprawa między trzema osobami.
c) Zwierzyniec, Figliki, Treny, Psalmy.
d) Figliki, Chcemy sobie być radzi, O poprawie Rzeczypospolitej

3) Kazanie to:
a) przemówienie głoszone przez kapłana w czasie rekolekcji.
b) karcenie, wygłaszanie nauk młodym ludziom
c) religijne przemówienie głoszone przez kapłana podczas mszy.
d) monolog wygłaszany przez rodzica po wywiadówce

4) Wzorce osobowe odrodzenia to:
a) rycerz, król, asceta.
b) Idealny dworzanin, sarmacki szlachcic
c) ziemianin, asceta, rycerz.
d) poczciwy ziemianin, idealny dworzanin.

5) Laura to ukochana:
a) Pantagruela
b) Petrarki
c) Kochanowskiego
d) Sępa - Szarzyńskiego

6) Reformacja to:
a) pogląd, który zakłada, że człowiek i jego problemy to sprawy najważniejsze.
b) zmiany przeprowadzane w kościele.
c) zgoda na zmiany w szkolnictwie.
d) pogląd, który zakłada, że najważniejsze w życiu ludzkim jest szczęście.

7) Wskaż wypowiedź błędną. Zasługą renesansowych drukarzy jest:
a) praca nad kształtem liter polskich, zwłaszcza samogłosek nosowych i dwuznaków.
b) popularyzowanie literatury polskiej.
c) obniżanie ceny książki.
d) publikowanie dzieł M. Reja w prasie.

8) W "Makbecie" Szekspira:
a) obowiązuje reguła trzech jedności.
b) występują tylko osoby realne
c) występuje chór.
d) nie obowiązuje reguła trzech jedności.

9) Hedonizm jest znaczeniowo najbliższy:
a) chrystianizmowi
b) stoicyzmowi
c) epikureizmowi
d) reformacji

10) Mecenat w renesansie to:
a) nadawanie mocy dokumentom urzędowym.
b) obrona w procesach sądowych.
c) opieka możnych i bogatych nad wybitnymi artystami.
d) wysoki urząd dworski.

11) Wskaż dzieło, którego nie napisał Szekspir
a) "Hamlet"
b) "Romeo i Julia"
c) "Wieczór trzech króli"
d) "Skąpiec"

12) Humanizm to:
a) prąd umysłowy, według którego najważniejszy jest człowiek i jego sprawy.
b) postawa światopoglądowa akcentująca zmiany w kościele.
c) pogląd, który zakłada, że Bóg stanowi istotę wszystkich działań człowieka na ziemi.
d) kierunek filozoficzny, który uznaje rozum za jedyne źródło wiedzy w świecie.

13) Główną ideą epoki był:
a) teocentryzm
b) determinizm naturalny
c) antropocentryzm
d) deizm

14) Kwesita patriotyzmu była ważna już w renesansie. Który z twórców nie zajął sie tym problemem w swojej twórczości
a) Jan Kochanowski
b) Piotr Skarga
c) Andzrej Frycz Modrzewski
d) Szymon Szymonowic

15) Najważniejszymi filozofami epoki byli:
a) Baruch Spinoza, Kartezjusz
b) św tomasz, św Augustyn
c) Tomasz More, Niccolo Machiavelli
d) Jean Baptiste Poquelin, Denis Diderot

16) Wydarzenie, które nie uważa się za początek epoki to:
a) odkrycie Ameryki
b) powstanie pierwszych szkół jezuickich
c) zdobycie Konstantynopola
d) wynalezienie druku

test z epoki renesansu