Allegro - największe aukcje internetowe, najniższe ceny! Kup i sprzedaj!


STANDARDY WYMAGAŃ DLA WEWNĘTRZNEJ CZĘŚCI EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGOEgzamin maturalny sprawdza wiadomości i umiejętności pozwalające zdającemu:

1) wykazać się znajomością:

a) wybranych do realizacji tematu tekstów kultury,

b) systemu języka i jego podsystemów oraz swoistych cech kodów różnych dziedzin sztuki,

c) zasad komunikacji językowej,

d) zasad estetyki, etyki i etykiety językowej,

e) w zależności od wybranego tematu - pojęć z poetyki, teorii literatury, językoznawstwa i różnych dziedzin sztuki,

f) kontekstów właściwych do interpretacji wybranych przez siebie tekstów kultury,

g) zależności między różnymi warstwami dzieła,

2) stosować posiadaną wiedzę, aby:

a) rozumieć wybrane teksty kultury,

b) rozumieć teksty nieliterackie na poziomie języka, struktury, treści (np. teksty krytyczne, literaturę fachową),

c) rozumieć funkcję kodu w różnych tekstach kultury,

d) porównywać teksty kultury, dokonywać przekładu intersemiotycznego,

e) rozpoznawać różnorodność form i funkcji komunikatów oraz dostrzegać ich aspekty etyczne, pragmatyczne i estetyczne,

f) rozpoznawać wartości w sztuce i w życiu,

g) rozpoznawać wielowarstwowość i heterogeniczność dziedzictwa kulturowego,

h) korygować własne błędy (językowe, merytoryczne, wszelkie przejęzyczenia),

i) rozumieć teksty ze słuchu (np. pytania, wypowiedzi, polecenia, odbierać i interpretować intonację głosu, gesty - odczytywać intencje nadawcy),

3) w odbiorze tekstów kultury wykazać się umiejętnością:

a) wykorzystywania analizy do interpretacji dzieł:

-   stosowania różnorodnych kontekstów,

-   stosowania fachowej terminologii,

-   wyboru metodologii,

b) w interpretowaniu tekstów integrowania wiedzy z różnych obszarów polonistyki szkolnej,

c) odróżniania własnych opinii i przeżyć od opinii autorytetów i przeżyć ponadindywidualnych,

4) wykazać się zastosowaniem wiadomości i umiejętności w planowaniu pracy i tworzeniu tekstów własnych, czyli:

a) organizować warsztat pracy (gromadzić materiał, sporządzać bibliografię, notatki i przypisy, przygotowywać materiał ilustracyjny, korzystać z literatury fachowej, korzystać z różnych rodzajów i technik gromadzenia i przekazywania informacji: dokumentów, leksykonów, encyklopedii, baz danych, nagrań różnego typu, internetu, sporządzać bazy danych, korzystać z zapisu komputerowego i sporządzać taki zapis, sporządzać nagrania audio i wideo),

b) posługiwać się sprawnie poprawną polszczyzną, przestrzegając zasad ortoepii i ortofonii,

c) redagować wypowiedź w sposób zamierzony, przestrzegając treściowych i formalnych zasad organizacji tekstu,

d) streszczać, parafrazować, cytować (powoływać się na cudze opinie), komentować,

e) formułować hipotezy, planować ich rozwiązywanie, dobierać argumenty i je hierarchizować, selekcjonować materiał i porządkować go, porównywać, syntetyzować (scalać zebrane informacje w problemowe całości), wnioskować,

f) formułować sądy na temat rozpoznawanych wartości i uzasadniać je,

g) prezentować własne przeżycia wynikające z kontaktów ze sztuką,

h) stosować środki retoryczne,

i) uczestniczyć w różnych sytuacjach komunikacyjnych, np. wygłaszanie mowy, referatu, autoprezentacja, wystąpienie publiczne, uczestniczenie w dialogu, dyskusji, obrona własnego stanowiska.